ชมรมจิตอาสาทวารเทียม รพ.ราชวิถี

ประวัติความเป็นมาของชมรมจิตอาสาทวารเทียม

ชมรม­จิตอาสาทวารเทียม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นกลุ่มช่วยเหลือตนเองกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการรวมตัวของผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมและผู้ดูแล พยาบาล แพทย์ และทีมสหสาขา ทั้งในและนอกโรงพยาบาลราชวิถี


    

ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี 

“ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี” ได้จัดกิจกรรม กลุ่มช่วยเหลือตัวเอง (Self-help Group)  ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาและได้เปิดชมรมจิตอาสาทวารเทียม โรงพยาบาลราชวิถี ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 เพื่อให้ออสโตเมต ที่มีปัญหาแบบเดียวกัน  ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้สมาชิก ได้รับประสบการณ์สำเร็จรูปไปประกอบการตัดสินใจดูแลตนเอง จัดการสุขภาพของตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  การมีออสโตเมตมาช่วยในกิจกรรม จิตอาสา ช่วยให้ผู้ป่วยใหม่ มีแนวทางการดูแลตนเองที่สามารถปฏิบัติได้ ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้ปัญหาในการปรับตัว ลดลง เห็นคุณค่าในตนเอง และร่วมส่งต่อความรู้ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่มีปัญหาตั้งแต่ การเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่นอนโรงพยาบาล ไปจนถึงการรวมตัวเลือกร้องสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ป่วยบัตรทอง ให้สามารถเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์รองรับได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดทวารใหม่
 • เป็นแหล่งประโยชน์แก่ผู้ป่วยผ่าตัดทวารใหม่
 • ผู้ป่วยทวารใหม่ สามารถยอมรับการมีทวารใหม่ได้ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  

ตั้งอยู่ที่

ออสโตมีคลินิก ชั้น 8 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมชมรมจิตอาสาทวารเทียม โรงพยาบาลราชวิถี

 • พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดือนละครั้ง
 • ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจผู้ป่วยรายใหม่ก่อนผ่าตัดรวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลใน ออสโตมีทีม ทุกจันทร์-พฤหัสบดี
 • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติทีมีทวารเทียม ทางโทรศัพท์
 • ประชุมกลุ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม ปีละ 2 ครั้ง โดยให้สมาชิกร่วมกำหนดกิจกรรม
 • กิจกรรมออสโตเมตสัญจร เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับพยาบาลเฉพาะทางออสโตมีและแผล ภายใต้โครงการ: สร้างเครือข่ายแกนนำและผู้ให้บริการผู้ป่วยทวารเทียม (Ostomate community network) โดยใช้งบประมาณของ สปสช.

สมาชิกชมรม ประกอบด้วย

 • กลุ่มผู้ที่มีทวารเทียม
 • พยาบาลเฉพาะทาง
 • แพทย์ระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และระบบทางเดินปัสสาวะ