บริการของเรา

OSTOMY CLINIC

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

ออสโตมีคลินิก ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม แผลเรื้อรัง แผลกดทับ แผลทะลุ ท่อระบาย และผู้ที่ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลที่มีปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม โดยให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมครบวงจร มีการบริการปรึกษาก่อนผ่าตัดทวารเทียม กำหนดตำแหน่งของทวารเทียม การดูแลหลังผ่าตัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ยอมรับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทวารเทียม ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเอง การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดทวารเทียม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์รองรับและวัสดุปิดแผล แหล่งช่วยเหลือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม

โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ บุคลากรพยาบาลออสโตมีทีม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมได้ถูกต้อง  มีการพัฒนาองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัยการพัฒนาคุณภาพ และเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ