วิชาการ / อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยทวารทียม 2560

โครงการ ฟื้นฟูสุขภาวะจิตอาสาทวารเทียมและออสโตเมทสัญจร  โรงพยาบาลราชวิถี 2561

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดูแลแผลกดทับ 25661

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program 2561

โครงการ Best practice in ostomy and wound care ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563