ทีมงานป้องกันและดูแลแผลกดทับ

คณะทำงาน ป้องกันและดูแลแผลกดทับ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี