ทีมงานออสโตมี คลินิก

คณะทำงาน ออสโตมี คลินิค
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 

นางสาวบุญชื่น อิ่มมากนางสาวบุญชื่น อิ่มมาก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษรวม 8 ข.
หน่วยงานพิเศษรวม 8 ข

 

 

 

 

 

นางระพีพร มาศธนพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงานพิเศษรวม 8 ข

 

 

 

 

 

นางสาวสุพรรณี จำปีพันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงานพิเศษรวม 8 ข

 

 

 

 

 

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณพืชน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงานพิเศษรวม 8 ข

 

 

 

 

 

นางสุธิมา เช้ากงจักร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม

 

 

 

 

 

นางสาวหทัยรัตน์ ไทยภักดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน อุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน